Dva prijemnika su vezana redno i ukljucena u kolo naizmenicne struje ako je
S1=4kVA a S2=5kVA. NApon izmedju krajeva prvog provodnika fazno prednjaci struji za 5PI/12 , a struja fazno prednjaci naponu izmedju krajeva drugog prijemnika za pi/3.Odrediti ukupnu prividnu snagu(S).