da li se može ugovoriti nadležnost stranog suda u slučaju da ni jedna ugovorna strana (ako govorimo o pravnim licima) nema sedište u inostranstvu, ali jedna strana ima pripadnost strane države, zato što je osnovana po pravu te strane države? - čl. član 49. Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja